Serveis

Oferim serveis de qualitat a partir del profund coneixement dels nostres clients

AUDITORIA PRIVADA

 • Auditoria de comptes anuals individuals o consolidats.
 • Informes de procediments acordats.
 • Informes requerits per la normativa mercantil (ampliacions i reduccions de capital, fusions, capitalització de deutes, etc.).
 • Revisions limitades d’estats financers anuals o intermedis.
 • Revisions limitades sobre el compliment de clàusules contractuals.
 • Revisió de l’estat d’informació no financera.

AUDITORIA I CONTROL INTERN DEL SECTOR PÚBLIC

 • Auditoria financera.
 • Auditoria de compliment de la legalitat vigent.
 • Auditoria de regularitat.
 • Auditoria operativa.
 • Col·laboracions amb els òrgans públics de control de la gestió econòmica-financera del sector públic: intervencions generals i òrgans de control extern.
 • Revisió de concessions, contractes de serveis i encomanes de gestió.
 • Emissió d’informes sobre el registre de factures electròniques.
 • Fiscalització de contractació, ingressos, subvencions, etc.

CONSULTORIA: ESTUDIS ECONÒMICS I ORGANITZACIÓ

 • Assessorament mercantil, financer i comptable.
 • Anàlisi econòmico-financera d’empreses i institucions.
 • Anàlisi de projectes d’inversió.
 • Informes i dictàmens pericials.
 • Valoració d’empreses i parts d’empresa.
 • Estudis de viabilitat econòmico-financera. Plans de negoci.
 • Anàlisi estratègica d’empreses i institucions.
 • Manuals de procediments administratius-comptables i de gestió.
 • Revisió i anàlisi de circuits comptables.

CONSULTORIA PÚBLICA

 • Plans economico-financers per acreditar el caràcter puntual de situacions de necessitat de finançament.
 • Estudis d’urbanisme: plans d’habitatge, auditories urbanístiques, estudi de promocions específiques i informes de sostenibilitat econòmica.
 • Anàlisi estratègica d’empreses i institucions.
 • Suport per complir les obligacions de subministrament d’informació de les entitats locals.
 • Formació especialitzada.

SUBVENCIONS

Cada cop més, les activitats de nombroses entitats contemplen la percepció de subvencions d’administracions públiques, les quals donen resposta a demandes, tant socials com econòmiques. La justificació de les subvencions rebudes requereix que moltes vegades s’acompanyi d’un informe de revisió emès per un auditor de comptes.

 • Revisió de comptes justificatius de subvencions.
 • Next Generation.
 • Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI).
 • Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).
 • Sector cultural.
 • Acció.
 • Altres ajuts d’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local.

ESTUDIS ECONÒMICS D’URBANISME I HABITATGE

 • POUMS.
 • Plans d’habitatge.
 • Auditories urbanístiques.
 • Estudis de promocions específiques.
 • Informes de sostenibilitat econòmica.
 • Altres figures urbanístiques.