Política de privacitat

La següent Política de Privadesa regula el tractament de dades personals de l’empresa. Aquesta Política de privadesa proporcionarà als usuaris informació sobre la recopilació, el tractament i l’ús de les seves dades personals quan utilitzen els nostres llocs web.

Tractem dades personals, d’acord amb aquesta Política de Privadesa, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (“RGPD”) i la Llei 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (“LOPDGDD”).

IDENTITAT DEL RESPONSABLE DE TRACTAMENT

El responsable de tractament de les dades personals recollides a la web corporativa:

 • Gabinet Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria (en endavant GTAC)
 • CIF A-58.604.745
 • Adreça postal: Travessera de Gràcia, 56, 1º08006 Barcelona
 • Correu electrònic: gtac@gtac.es

TRACTAMENT DE DADES

Les dades que facilita a GTAC són recollides pels diferents mitjans i tractats d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i es duen a terme amb l’única finalitat de prestar-li el servei que ens sol·licita.

A continuació, es detalla la informació relativa als diferents tractaments que porten a terme l’empresa:

 • Gestió del Servei: Tractarem les vostres dades per gestionar el Servei: gestió de pressupost, contractació dels serveis d’auditoria de comptes, serveis de consultoria, etc. Les vostres dades personals seran conservades fins a la finalització del contracte i durant el temps legal obligatori.
 • Sol·licitud d’ocupació: Tractarem les vostres dades per a la gestió dels processos de selecció que estiguin en curs. Les dades relatives al currículum vitae es conservaran per un període màxim de 24 mesos, a excepció que s’hagin actualitzat les dades que es conservin. 
 • Consultes i suggeriments: Tractarem les vostres dades per resoldre qualsevol consulta, suggeriment o queixa (via telèfon, email o formulari web). Les vostres dades personals seran conservades fins al moment en què la consulta s’hagi resolt, a excepció que aquesta consulta pugui derivar responsabilitats per a l’empresa.

Ens proporciona les seves dades de forma voluntària en tot moment i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces; responent, en qualsevol cas, de la veracitat d’aquests, reservant-nos el dret a excloure dels serveis tot usuari que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

Les vostres dades no seran comunicades a tercers, excepte que hi hagi una habilitació legal.

En cap cas no es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades, inclosa l’elaboració de perfils.

La base legal per al tractament de les vostres dades és el contracte de prestació de serveis amb GTAC i el consentiment de l’interessat.

TRACTAMENT DE DADES PER COMPTE DE TERCERS

No es realitza cap tractament per part de tercers de les vostres dades, excepte que ho habiliti una llei o l’interessat ho autoritzi.

No obstant això, per poder prestar correctament el servei es podrà proporcionar les dades a entitats que ens prestin serveis (APPs, hostatges web, gestories etc.) i aquestes tractaran les seves dades com a “Encarregats del tractament”. Els encarregats de tractament tindran signat un contracte de prestació de serveis que els obliga a mantenir el mateix nivell de privadesa que el del responsable.

Aquesta gestió de les vostres dades es realitza única i exclusivament per garantir la correcta prestació, seguretat i disponibilitat dels serveis que us oferim, garantint que aquestes entitats apliquin les mesures d’índole tècnica, organitzativa i les millors pràctiques de seguretat de la informació. Evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i altres obligacions en la matèria que exigeixi la normativa a cada moment.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES

Per dur a terme les activitats, l’empresa no transferirà les dades a un tercer país ubicat fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o una organització internacional que no prevegi un nivell adequat de protecció de dades en virtut dels articles 44 a 46 del RGPD:

 • Les transferències es facin a països dels quals la Comissió Europea hagi declarat que proporcionen un nivell de protecció equiparable a l’europeu.
 • En absència daquesta declaració dadequació, shan signat clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea.

ELS SEUS DRETS EN FACILITAR-NOS LES SEVES DADES

En qualsevol moment podeu sol·licitar i obtenir informació sobre com i amb quins fins estem tractant les vostres dades i exigir-ne l’ús de certa manera. D’acord amb els articles 15 a 21 del RGPD i els articles 12 a 18 de la LOPDGDD, podeu:

 • Accedir a les vostres dades: sol·licitar quines dades tenim i quin ús en fem.
 • Rectificar les vostres dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les vostres dades: demanar que les vostres dades siguin eliminades.
 • Limitar el tractament: sol·licitar que les vostres dades siguin conservades per necessitats legals.
 • Oposar-se a un tractament: sol·licitar que no fem un ús concret de les vostres dades.
 • Portabilitat de les dades: sol·licitar que li lliurem les dades en un format compatible perquè el lliuri a un tercer que li hagi d’oferir un servei.

Per dur a terme l’exercici d’aquests drets, l’interessat haurà de presentar una sol·licitud per escrit, indicant el dret (accés, rectificació, supressió, restricció del tractament, oposició al tractament, portabilitat) i adjuntant còpia del DNI, a la següent adreça: Travessera de Gràcia, 56, 1r08006 Barcelona i rgpd@gtac.es

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE EL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Si voleu saber més sobre el tractament de dades personals realitzat per l’empresa, podeu comunicar-vos amb el Delegat de Protecció de Dades a l’adreça de correu electrònic rgpd@gtac.es i/o a l’adreça de correu postal Travessera de Gràcia, 56, 1º08006 Barcelona.

PRESENTACIÓ DE QUEIXES

Si considera que l’empresa ha incomplert algun dels preceptes establerts al Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades i/o la Llei 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals té dret a presentar reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)